Thiết kế chưa có tên (2)
Hinh-2

SINH HOẠT HỌC THUẬT CỦA NGHIÊN CỨU VIÊN KHOA TÀI CHÍNH CÔNG -TRƯỜNG KINH TẾ, LUẬT VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC UEH “PIVOT YOUR SMALL BUSINESS IN A TIME OF CRISIS”: THE ROLE OF GOVERNMENT SUPPORT AND WELL-BEING ON UK SMES”

SINH HOẠT HỌC THUẬT CỦA NGHIÊN CỨU VIÊN KHOA TÀI CHÍNH CÔNG -TRƯỜNG KINH TẾ, LUẬT VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC UEH

PIVOT YOUR SMALL BUSINESS IN A TIME OF CRISIS”: THE ROLE OF GOVERNMENT SUPPORT AND WELL-BEING ON UK SMES

 

Với định vị trở thành Đại học UEH đa ngành có danh tiếng học thuật và phát triển bền vững trong khu vực Châu Á, những năm qua, UEH đã chủ động mạnh dạn thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng tầm tri thức, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hội nhập và chuyển giao toàn cầu; tiên phong đổi mới, sáng tạo, phục vụ cộng đồng. Với sứ mạng đó, trong năm vừa qua, ngày càng có nhiều nhà khoa học danh tiếng tích cực đồng hành cùng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) trong các hội thảo quốc tế;  các seminar chia sẻ kết quả nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, tính ứng dụng của đề tài nghiên cứu, …. Đặc biệt, nhiều học giả danh tiếng đã tham gia ký kết các hợp đồng nghiên cứu (research fellowship) và thực hiện có hiệu quả các nội dung trong hợp đồng nghiên cứu với UEH.

Tại UEH-CELG, nghiên cứu viên của Khoa Tài chính công- Tiến sĩ Nguyễn Duy Bách tích cực tham gia các Seminar chia sẻ bài báo nghiên cứu, hoạt động trao đổi học thuật và một số kinh nghiệm nghiên cứu, nguồn dữ liệu nghiên cứu từ Thành phố mà nhà nghiên cứu này đang sinh sống – Anh Quốc. Tiếp nối hoạt động Nâng tầm tri thức trao đổi hoạt động khoa học, ngày 15.02.2023, TS. Nguyễn Duy Bách đã trình bày nghiên cứu với tiêu đề: Thay đổi để thích ứng với khủng hoảng – vai trò của hỗ trợ từ chính phủ và sức khỏe tinh thần ở cấp độ cá nhân và vùng trong doanh nghiệp nhỏ (“Pivot Your Small Business in a Time of Crisis”: The Role of Government Support and Well-being on UK SMEs). Buổi Seminar được diễn ra theo hình thức Hybrid phù hợp với điều kiện của nhà nghiên cứu và mở rộng cơ hội tham gia của học viên cao học, nghiên cứu sinh của UEH-CELG, Khoa Tài chính công.

Nghiên cứu này xem xét tầm quan trọng của hỗ trợ tài chính và hỗ trợ thông tin/kiến thức của Chính phủ đối với khả năng thích ứng của các doanh nghiệp nhỏ ở Vương quốc Anh trong và sau Covid-19. Ngoài ra, tác giả còn xem xét các loại sức khỏe tinh thần khác nhau (hedonic and eudaimonic well-being) ở các cấp độ khác nhau (cấp độ cá nhân, cấp độ khu vực) ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa khả năng thích ứng của doanh nghiệp và hai hình thức hỗ trợ của chính phủ. Kết quả rút ra từ khảo sát, dữ liệu thứ cấp và nghiên cứu thử nghiệm cho thấy hỗ trợ kiến thức cũng quan trọng như hỗ trợ tài chính để tăng năng lực thích ứng. Hơn nữa, phúc lợi hedonic khu vực ( regional hedonic well-being) củng cố hiệu quả của hỗ trợ thông tin/kiến thức, trong khi phúc lợi eudaimonia cá nhân tăng cường hiệu quả của hỗ trợ tài chính.

 

Buổi seminar diễn ra sôi nổi với nhiều đóng góp, góc nhìn khác của các chủ thể tham gia về các biến để tác giả có thể có góc nhìn tổng quan hơn về các biến và mô hình kiểm định: PGS.TS. Nguyễn Hồng Thắng đóng góp về cơ sở của tiêu chí đánh giá của Regional Well-being (cụ thể, tổng hợp từ những nghiên cứu nào hay từ lập luận của tác giả), TS. Nguyễn Phúc Cảnh có góp ý về tiêu chí tính tương quan giữa các biến đo lường mức độ well-being khu vực,… có thể ảnh hưởng đến kết quả kiểm định.

Buổi Seminar diễn ra tốt đẹp và nâng cao tinh thần gắn kết về trao đổi chuyên môn giữa nghiên cứu viên và thầy cô, học viên cao học, nghiên cứu sinh của UEH-CELG, khoa Tài chính công, từ đó lan tỏa kiến thức và tinh thần trao đổi học thuật khoa học đến người học, học viên và nghiên cứu sinh Khoa Tài chính công.