Thiết kế chưa có tên (2)
Hinh-2

NHÂN SỰ KHOA TÀI CHÍNH CÔNG

PGS.TS. Diệp Gia Luật

Phụ trách chung
– Chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của khoa;
– Chịu trách nhiệm toàn diện trước Hiệu trưởng về mọi mặt hoạt động của khoa.

Trực tiếp phụ trách các mảng công việc– Công tác chính trị tư tưởng; Kế hoạch, chiến lược phát triển của khoa; Kế hoạch – tài chính; Công tác thi đua, khen thưởng; Nhân sự của đơn vị.
– Quản lý phân công chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ Tài chính Công.
– Giám đốc chương trình thạc sĩ, tiến sĩ Tài chính công.
– Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của các đơn vị, bộ phận:
o Bộ môn Tài chính – Tiền tệ
o Bộ môn Tài chính Công
o Bộ môn thuế
– Các hoạt động Khoa học, Hợp tác quốc tế
– Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động các chương trình Tài chính Công; Thuế; Quản trị hải quan – Ngoại thương.

Công tác khác
– Chi ủy viên trường CELG, bí thư chi bộ khoa

TS. Nguyễn Kim Quyến

Phụ trách chung
– Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn diện trước Trưởng khoa về các lĩnh vực, các hoạt động được phân công.

Trực tiếp phụ trách các mảng công việc
– Quản lý nề nếp làm việc của CBVC, LĐ trong toàn khoa;
– Triển khai xây dựng các quy chế, quy định, quy trình về quản lý đào tạo đại học;
– Trực tiếp theo dõi công tác bảo lưu kết quả học tập;
– Phối hợp với các phòng ban và giảng viên Khoa xử lý các đơn, thư phản ánh của SV;
– Phụ trách chính trong việc phối hợp với Phòng Marcom, Phòng Đạo tạo tổ chức thông tin tuyển sinh đại học;
– Tham gia tổ chức tốt nghiệp đại học;
– Ký văn bản trả lời kết quả phúc khảo sinh viên;
– Phụ trách công tác đảng đoàn thể và thanh niên;
– Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoa.

Công tác khác
– Phó bí thư chi bộ khoa

TS. Đoàn Vũ Nguyên

– Phụ trách các môn:
+ Thuế quốc tế (International Taxation)
+ Quản lý rủi ro tuân thủ thuế (Tax Risk Management)

TS.GVC. Nguyễn Phúc Cảnh

Phụ trách các môn:

– Tài chính tiền tệ

– Phương pháp nghiên cứu khoa học cho bậc cao học

Hướng nghiên cứu chính của TS Cảnh hiện tại là Kinh tế học thể chế, chính sách vĩ mô và tác động, kinh tế học môi trường và năng lượng. Trong đó, các chủ đề nghiên cứu tập trung vào khía cạnh đa ngành và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững của UN. TS Cảnh đã có hơn 80 bài báo công bố trên các tạp chí có xếp hạng (ISI, Scopus, ABDC) và nhiều công trình là bài tham gia hội thảo, bài báo tiếng Việt trong các tạp chí có tính điểm của Việt Nam. TS Cảnh còn là thành viên một số đề tài được tài trợ bởi UEH và các nguồn tài trợ bên ngoài như NAFOSED.

TS. GVC. Trần Trung Kiên

Phụ trách các môn:

– Hoạch định thuế

– Thuế XNK

– Thuế quốc tế

– Đạo đức thuế

– Hệ thống thuế Việt Nam

– Thuế Tài sản

– Quản trị rủi ro thuế

– …

TS. Phạm Thái Bình

Phụ trách các môn:

– Phân tích chính sách công (Public Policy Analysis)
– Phương pháp nghiên cứu cho các nghiên cứu tài chính và ngân hàng (Research Methods for Finance and Banking Studies)
– Kinh tế vĩ mô (Macroeconometrics)
– Phân tích hiệu quả và năng suất (Efficiency and Productivity Analysis)

PGS.TS. GVC. Đặng Văn Cường

Phụ trách các môn:

– Ngân sách và tài chính chính phủ

– Kế toán khu vực công

– Quản trị tài chính đơn vị công

– Quản lý tài khóa và soạn lập ngân sách

– …

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hùng

Phụ trách các môn:

– Luật quản lý thuế

– Thuế TNCN

– Hệ thống thuế Việt Nam

– …

PGS.TS. Vũ Thị Minh Hằng

Phụ trách các môn:

– Tài chính tiền tệ

– Nguyên lý tài chính – ngân hàng

– Phi tập trung hóa và Tài chính chính quyền địa phương

GS.TS. Dương Thị Bình Minh

Phụ trách các môn:

– Tài chính tiền tệ

– Nguyên lý tài chính – ngân hàng

– …

ThS. GVC. Trương Minh Tuấn

Phụ trách các môn:

– Tài chính tiền tệ

– Nguyên lý tài chính – ngân hàng

– Tài chính công

– Đầu tư công

– ERP

– Báo cáo ngoại khóa

– …

TS. Phạm Quốc Hùng

Phụ trách các môn:

– Tài chính tiền tệ

– Nguyên lý tài chính – ngân hàng

– Quản trị công

– Quản lý công

TS. GVC. Lê Quang Cường

Phụ trách các môn:

– Hoạch định thuế

– Nguyên lý thuế

– Thuế gián thu

– Thuế TNDN

– Hệ thống thuế Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Hồng Thắng

Phụ trách các môn:

– Ngân sách và tài chính chính phủ

– Quản lý tài khóa và soạn lập ngân sách

– Phân tích lợi ích và chi phí khu vực công

– Tài chính chính quyền địa phương

– Thẩm định dự án đầu tư khu vực công

-…

TS. Bùi Thành Trung

Phụ trách các môn:

– Tài chính tiền tệ

– Nguyên lý tài chính – ngân hàng

– Quản lý công

– Định giá và quản lý tài sản công

– …