Thiết kế chưa có tên (2)
Hinh-2

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA KHOA TÀI CHÍNH CÔNG

Những hoạt động chính của Khoa Tài Chính công

  • Đào tạo bậc đại học và sau đại học về tài chính công và quản trị công;
  • Thực hiện nghiên cứu khoa học bao gồm cả nghiên cứu khoa học hàn lâm và nghiên cứu ứng dụng;
  • Cung cấp các khóa đào tạo ngắn hạn theo nhu cầu xã hội;
  • Cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý khu vực công và tài chính công, tư vấn thuế…
  • Phát triển hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học;
  • Phát triển đội ngũ giảng viên có tư cách đạo đức tốt, có chuyên môn cao và phương pháp giảng dạy tiên tiến.