Thiết kế chưa có tên (2)
Hinh-2

Chương trình đào tạo

CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH CÔNG

Với định hướng đa dạng hoá cơ hội nghề nghiệp của sinh viên, chương trình Cử nhân chuyên ngành Tài chính công của UEH cung cấp cho người học nền tảng kiến thức vững chắc

CHUYÊN NGÀNH THUẾ

Lần đầu tiên tại Việt Nam, UEH đã tiên phong thiết kế và cung cấp cho xã hội chương trình đào tạo cử nhân Thuế trong kinh doanh, chú trọng đến việc cung cấp kiến thức thuế và môi

CHUYÊN NGÀNH THUẾ TRONG KINH DOANH

Lần đầu tiên tại Việt Nam, UEH đã tiên phong thiết kế và cung cấp cho xã hội chương trình đào tạo cử nhân Thuế trong kinh doanh, chú trọng đến việc cung cấp kiến thức thuế và môi