Thiết kế chưa có tên (2)
Hinh-2

Hội thảo Khoa học Khoa Tài chính công chủ đề Quản lý hệ thống thuế Việt Nam

Vào Qúy 3/2023 Khoa Tài chính Công đã tổ chức Hội thảo khoa học Bộ môn với chủ đề chủ đề  Quản lý hệ thống thuế Việt Nam, trình bày: TS. Đoàn Vũ Nguyên và PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hùng.

Tóm tắt bài trình bày của TS. Đoàn Vũ Nguyên về The tradeoff between economic growth and environment: A revisit of environment taxes Thuế môi trường có thể nâng cao hiệu quả của việc huy động nguồn lực trong nước. Các quốc gia tiên phong trong việc cải cách chính sách thuế môi trường là minh chứng cho thấy họ có thể tạo ra nguồn thu thuế đáng kể trong dài hạn và vẫn đạt được mục tiêu tăng tưởng kinh tế. Đối với Việt Nam, điều đáng lo ngại là mặc dù số thu thuế và tỷ trọng thu tương ứng với GDP (hoặc trong tổng thu ngân sách) tăng dần qua các năm, nhưng tỷ trọng chi ngân sách cho việc cải thiện môi trường và các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu lại có xu hướng giảm. Qua phân tích số liệu về tốc độ tăng trưởng kinh tế và chỉ số hiệu quả môi trường (EPI), dường như Việt Nam đang có xu hướng ưu tiên kinh tế hơn môi trường trong thời gian qua. Để đi đến kết luận và các hàm ý chính sách liên quan đến chủ đề này, chúng ra vẫn cần rất nhiều nghiên cứu cẩn thận để đánh giá tác động của thuế môi trường đến các biến số liên quan đến kinh tế, chất lượng môi trường, tiêu thụ năng lượng.

Ngoài ra còn có thêm bài viết của PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hùng về Nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế khi sử dụng hoá đơn điện tử Việc sử dụng hoá đơn điện tử là một xu hướng và nhu cầu tất yếu của xã hội hiện đại trong điều kiện công nghệ thông tin ngày càng phát triển. Hoá đơn điện tử đã mang lại nhiều lợi ích cho người nộp thuế lẫn cơ quan thuế. Mục tiêu chính của bài viết nhằm tìm ra những khó khăn và tồn tại khi sử dụng hoá đơn điện tử ở nước ta trong thời gian qua. Từ đó, đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao tính tuân thủ của ngưởi nộp thuế khi sử dụng hoá đơn điện tử. Buổi hội thảo diễn ra tốt đẹp với những câu hỏi-đáp và góp ý từ các thành viên của bộ môn và Khoa.

Xem thêm bài báo cáo tại: https://drive.google.com/drive/folders/1LzMWtrkXcGasC84DrwHpKDMuqsQMdBrh?usp=sharing