Thiết kế chưa có tên (2)
Hinh-2

Thông báo nộp các chứng chỉ xét chuyển điểm học phần tiếng Anh, chuẩn đầu ra và xét tốt nghiệp hệ Đại học chính quy, Văn bằng 2 ĐHCQ và Liên thông ĐHCQ đợt 1 năm 2023 (tháng 3/2023)

Thông báo nộp các chứng chỉ xét chuyển điểm học phần tiếng Anh, chuẩn đầu ra và xét tốt nghiệp hệ Đại học chính quy, Văn bằng 2 ĐHCQ và Liên thông ĐHCQ đợt 1 năm 2023 (tháng 3/2023) như sau:

1. Thông báo nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế xét chuẩn đầu ra Khóa 46 – Đại học chính quy, đợt 1 năm 2023, links: https://daotao.ueh.edu.vn/tin-tuc/tin-trong-nam/thong-tin-tot-nghiep/2023-2-28-thong-bao-nop-chung-chi-tieng-anh-quoc-te-xet-chuan-dau-ra-khoa-46—dai-hoc-chinh-quy-dot-1-nam-2023
2. Thông báo nộp chứng chỉ IC3 xét chuẩn đầu ra Khóa 46, 47, 48 – Đại học chính quy, đợt 1 năm 2023, links: https://daotao.ueh.edu.vn/tin-tuc/tin-trong-nam/thong-tin-tot-nghiep/2023-2-27-thong-bao-nop-chung-chi-ic3-xet-chuan-dau-ra-khoa-46-47-48—dai-hoc-chinh-quy-dot-1-nam-2023
3. Thông báo nộp chứng chỉ IC3 xét tốt nghiệp Khóa 42, 43, 44, 45 – Đại học chính quy, đợt 1 năm 2023, links: https://daotao.ueh.edu.vn/tin-tuc/tin-trong-nam/thong-tin-tot-nghiep/2023-2-17-thong-bao-nop-chung-chi-ic3-xet-tot-nghiep-khoa-42-43-44-45—dai-hoc-chinh-quy–dot-1-nam-2023
4. Thông báo nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế xét tốt nghiệp Khóa 40, 41, 42, 43, 44, 45 – Đại học chính quy, đợt 1 năm 2023, links: https://daotao.ueh.edu.vn/tin-tuc/tin-trong-nam/thong-tin-tot-nghiep/2023-2-17-thong-bao-nop-chung-chi-tieng-anh-quoc-te-xet-tot-nghiep-khoa-40-41-42-43-44-45—dai-hoc-chinh-quy-dot-1-nam-2023
5. Thông báo về việc xét chuyển điểm học phần tiếng Anh và Chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với sinh viên Khóa 47, Khóa 48 – ĐHCQ – Đợt tháng 3 năm 2023 links: https://daotao.ueh.edu.vn/tin-tuc/tin-thuong-xuyen/2023-2-24-thong-bao-ve-viec-xet-chuyen-diem-hoc-phan-tieng-anh-va-chuan-dau-ra-tieng-anh-doi-voi-sinh-vien-khoa-47-khoa-48—dhcq—dot-thang-3-nam-2023
6. Thông báo nộp chứng chỉ ngoại ngữ xét chuẩn đầu ra đối với hệ LTĐHCQ và VB2ĐHCQ, đợt 1 năm 2023, links: https://daotao.ueh.edu.vn/tin-tuc/tin-trong-nam/thong-tin-tot-nghiep/2023-2-17-thong-bao-nop-chung-chi-ngoai-ngu-xet-chuan-dau-ra-doi-voi-he-ltdhcq-va-vb2dhcq-dot-1-nam-2023