Liên thông Đại học chính quy (tín chỉ) 19/09/2016

 • Bộ Giáo dục và Đào tạo           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. HCM                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                               

                                                                                  TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2010

   

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HOÀN CHỈNH ĐẠI HỌC

  ( theo học thống tín chỉ)

   

  TÀI CHÍNH CÔNG (Thời gian đào tạo: 1,5 năm)

   

  TT

  Tên học phần

  Tính chất

  Số tín chỉ

  Khoa

  Bắt buộc

  Tự chọn

   

  Kiến thức giáo dục đại cương

   

   

   

   

  1

  Kiến thức Mác Lê nin (2 phần)

  x

   

  4

  Lí luận chính trị

   

   

   

   

   

   

   

  Kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành

   

   

  15

   

  2

  Nguyên lý kế toán

  x

   

  3

  Kế toán- Kiểm toán

  3

  Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

  x

   

  3

  Ngân hàng

  4

  Tài chính quốc tế

  x

   

  3

  TCDN

  5

  Thị trường tài chính

  x

   

  2

  Ngân hàng

  6

  Tài chính công I

  x

   

  2

  TCC

  7

  Thanh toán quốc tế

  x

   

  2

  Ngân hàng

   

   

   

   

   

   

   

  Kiến thức bổ trợ và kiến thức chuyên ngành

   

   

   

   

   

  Kiến thức bổ trợ

   

   

  4

   

  8

  Kế toán tài chính

  Quản trị doanh nghiệp

  Đầu tư công

   

  Chọn 2 trong 3 học phần = 2 x 2 = 4

   

  2

  2

  2

   

  Kế toán- Kiểm toán

  Quản trị kinh doanh

  TCNN

   

  Kiến thức chuyên ngành

   

   

  16

   

  9

  Tài chính công II

  x

   

  2

  TCC

  10

  Quản lý thuế

  x

   

  2

  TCC

  11

  Phân tích BCTC-Kiểm tra thuế

         x

   

   

  2

  TCC

  12

  Quản lý chi tiêu công

  x

   

  2

  TCC

  13

  Quản lý tài chính các đơn vị dịch vụ công

  x

   

  2

  TCC

  14

  Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

  x

   

  2

  TCC

  15

  Hoạch định thuế

  x

   

  2

  TCC

  16

  Thẩm định dự án đầu tư khu vực công

  x

   

  2

  TCC

   

  Thực tập và khóa luận tốt nghiệp

   

   

  6

   

   

  Tổng cộng:

   

   

  45

   

   

  Ghi chú: Thi Ngoại ngữ đầu ra theo trình độ tương đương B

   

  Các học phần đề nghị bắt buộc học bổ sung đối với sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng Hải Quan

   

  STT

  Tên học phần

  Khoa, Ban

  Số TC

  1

  Tối ưu hóa (QHTT)

  T-TK

  2

  2

  Marketing căn bản

  TM-DL

  2

  3

  Kinh tế lượng

  T-TK

  2

  4

  Nhập môn Tài chính - Tiền tệ

  TCNN

  3

  5

  Tài chính doanh nghiệp

  TCDN

  3

  6

  Thuế đối với hoạt động kinh doanh

  TCNN

  2

  7

  Nguyên lý & thực hành bảo hiểm

  TCDN

  2

  8

  Kế toán tài chính

  KT-KT

  3

   

  Tổng Cộng

   

  19

   

  Chuẩn đầu ra đại học chính quy (tải file)