Đại học chính quy (tín chỉ) 19/09/2016

Chương trình đào tạo Đại học chính quy

Ngành: Tài chính - Ngân hàng

Chuyên ngành: Tài chính công

Tên hc phn

Tính chất

Số tín chỉ

Bắt buộc

Tự chọn

Kiến thức giáo dục đại cương

 

 

43

Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin

x

 

5

Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam

x

 

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

x

 

2

Ngoại ngữ (phần 1 và 2)

x

 

7

Toán cao cấp

x

 

4

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

x

 

3

Pháp luật đại cương

x

 

2

Tin học đại cương

x

 

3

Tối ưu hóa

x

 

2

Kinh tế quốc tế

x

 

2

Quản trị học

x

 

2

Kinh tế phát triển

x

 

2

Các học thuyết kinh tế

 

x

3

Marketing căn bản

Nguyên lý kế toán

Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế

 

x

3

Lý thuyết tài chính tiền tệ

Luật lao động

 

 

 

 

Kiến thức cơ sở khối ngành

 

 

6

Kinh tế vi mô I

x

 

3

Kinh tế vĩ mô I

x

 

3

 

 

 

 

Kiến thức cơ sở ngành

 

 

12

Nguyên lý thống kê kinh tế

x

 

3

Nguyên lý kế toán

x

 

3

Luật kinh tế

x

 

3

Kinh tế lượng

x

 

3

 

 

 

 

Kiến thức ngành

 

 

20

Tài chính doanh nghiệp

x

 

3

Tài chính quốc tế

x

 

3

Nghiệp vụ ngân hàng I

x

 

2

Thị trường tài chính

x

 

2

Tài chính công I

x

 

2

Thuế đối với hoạt động kinh doanh

x

 

2

Nguyên lý và thực hành bảo hiểm

x

 

2

Thanh toán quốc tế I

x

 

2

Toán tài chính

x

 

2

 

 

 

 

Kiến thức bổ trợ

 

 

12

Kế toán tài chính

x

 

3

Kiểm toán
Kế toán chi phí
Đầu tư công
Ngân hàng trung ương
Tài chính hành vi
Quản trị doanh nghiệp

 

x

2

 

x

2

Ngoại ngữ chuyên ngành

x

 

5

 

 

 

 

Kiến thức chuyên ngành

 

 

16

Lý thuyết tài chính công

x

 

2

Quản lý thuế

x

 

2

Thuế quốc tế

 

x

2

Phân tích BCTC-Kiểm tra thuế

Quản trị hành chính công

Quản lý chi tiêu công

x

 

2

Quản lý tài chính các đơn vị dịch vụ công

x

 

2

Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

x

 

2

Hoạch định thuế

x

 

2

Thẩm định dự án đầu tư khu vực công

x

 

2

 

 

 

 

Thực tập và tốt nghiệp

 

 

10

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

119