CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH CÔNG 20/04/2022

Chương trình Tài chính công thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng. Với định hướng đa dạng hoá cơ hội nghề nghiệp của sinh viên, chương trình Tài chính công cung cấp cho người học nền tảng kiến thức vững chắc của khối ngành Kinh tế – Tài chính – Ngân hàng, nắm vững kiến thức chuyên sâu chuyên ngành Tài chính công một cách hệ thống và hiện đại, sự trải nghiệm thực tiễn để có thể quản trị tài chính khu vực công cũng như có thể thực hiện được các nghiệp vụ quản lý tài chính doanh nghiệp.

Chương trình còn chú trọng trang bị cho sinh viên khả năng ngoại ngữ tốt, tư duy làm việc độc lập – sáng tạo – năng động gắn với trách nhiệm giải trình và năng lực hợp tác – lãnh đạo nhóm, cập nhật kiến thức công nghệ thông tin ứng dụng trong lĩnh vực chuyên ngành, kinh nghiệm thực hành trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng nói chung và tài chính khu vực công nói riêng, cùng với khả năng thích ứng với những thách thức và thay đổi môi trường. Sinh viên tốt nghiệp chương trình vì thế có sự tự tin hội nhập vào thị trường lao động với nhiều lựa chọn việc làm hấp dẫn ở khu vực công và tư, tập đoàn đa quốc gia, cơ sở nghiên cứu giáo dục đại học, và các tổ chức phi chính phủ.

Mã đăng ký xét tuyển: 7340201

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Cấu trúc Chương trình:

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ

Với khối lượng 50 tín chỉ trong phần kiến thức cơ sở giúp cho người học có nền tảng để có thể thích ứng công việc ở nhiều lĩnh vực và vị trí khác nhau.

 • Triết học Mác-Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác-Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Ngoại ngữ
 • Kinh tế vi mô 
 • Kinh tế vĩ mô 
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Luật kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Khoa học dữ liệu

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 65 tín chỉ

Kiến thức Cơ sở ngành
Bao gồm các modules kiến thức về Tài chính – Ngân hàng;  Kế toán – Thuế và kiến thức bổ trợ ngành. Đây cũng là cơ sở để sinh viên tốt nghiệp có cơ hội nghề nghiệp đa dạng và rộng mở, có sự tự tin hội nhập vào thị trường lao động với nhiều lựa chọn việc làm hấp dẫn ở cả khu vực công lẫn khu vực tư.
 • Nguyên lý tài chính – ngân hàng
 • Quản trị và chiến lược ngân hàng
 • Tài chính công
 • Nguyên lý Thuế
 • Luật Doanh nghiệp
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Ngân hàng thương mại
 • Hoạch định thuế
 • Kế toán tài chính 1
 • Kế toán tài chính 2
 • Kế toán thuế
 • Kinh tế lượng
Kiến thức chuyên ngành bắt buộc
Được thiết kế làm 2 modules chuyên sâu: Tài chính khu vực Công và Quản trị khu vực Công để thích ứng với các vị trí đa dạng của lĩnh vực công.
 • Ngân sách và tài chính chính phủ 
 • Quản lý tài chính các đơn vị công
 • Kế toán tài chính các đơn vị công 
 • Tài chính chính quyền địa phương
 • Chính phủ điện tử 
 • Quản lý khu vực công 
 • Phân tích chính sách công 
 • Quản lý tài khoá và soạn lập ngân sách 
Kiến thức chuyên ngành tự chọn (chọn 2 trong 7 học phần)
 • Thẩm định và quản lý dự án công 
 • Định giá và quản lý tài sản công
 • Kiểm toán 
 • Phân tích Lợi ích – Chi phí khu vực công
 • Lãnh đạo
 • Luật hành chính 
 • Quản trị sự thay đổi 

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Sinh viên được chọn một trong 3 hình thức phù hợp với sở trường và định hướng lựa chọn việc làm:

 • Khóa luận hoặc
 • Học kỳ doanh nghiệp hoặc
 • Thực tập – chuyên đề tốt nghiệp

Tổng số tín chỉ: 125 tín chỉ

Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhận các vị trí công việc liên quan đến lĩnh vực tài chính công tại các cơ quan tài chính, kho bạc Nhà nước; các định chế tài chính công từ trung ương đến địa phương; các đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ công; các đơn vị phi chính phủ (NGOs).