Chương trình đào tạo Cao học chuyên ngành TCC (tín chỉ) 19/09/2016

 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC

  ( Chuyên ngành Tài chính Công)

   

  1. Phần kiến thức chung: 18 tín chỉ
  2. Phần bắt buộc

   

  STT

  Môn học

  Tín chỉ

  1

  Triết học

  4

  2

  Phương pháp nghiên cứu khoa học

  2

  3

  Ngoại ngữ

  4

  4

  Tài chính – tiền tệ

  2

  5

  Quản trị học

  2

   

  1. Phần tự chọn (2 môn trong 5 môn, mỗi môn 2 tín chỉ)

   

  STT

  Môn học

  Tín chỉ

  1

  Kinh tế chính trị

  2

  2

  Kinh tế phát triển

  2

  3

  Kinh tế vi mô

  2

  4

  Kinh tế vĩ mô

  2

  5

  Luật kinh tế

  2

   

  1. Kiến thức ngành bắt buộc: 15 Tín chỉ

   

  Tên học phần

  Tín chỉ

  Ghi chú

  1. Tài chính doanh nghiệp

  3

  Khoa TCDN

  2. Tài chính quốc tế

  2

  Khoa TCDN

  3. Tài chính công

  3

  Khoa TCC

  4. Phân tích chính sách thuế

  2

  Khoa TCC

  5. Ngân hàng thương mại (Quản trị NH)

  3

  Khoa NH

  6. Thị trường tài chính

  2

  Khoa NH

  Tổng cộng

  15

   

   

   

  1. Kiến thức chuyên ngành Tài chính công: 5 tín chỉ (tự chọn 1 trong 3 môn)

   

  Tên học phần

  Tín chỉ

  Ghi chú

  1. Các phương pháp nghiên cứu quản trị công 

  3

  Bắt buộc

  2. Quản trị công

  2

  Chọn 1 trong 3 học phần

  3. Thẩm định dự án đầu tư khu vực công

  2

  4. Tài chính công địa phương

  2

   

  Tổng cộng kiến thức ngành và chuyên ngành: 20 tín chỉ