Vận dụng các quy định pháp luật về thuế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp 18/11/2020

HỘI THẢO KHOA HỌC KHOA TÀI CHÍNH CÔNG

Vận dụng các quy định pháp luật về thuế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

Tiếp nối chuỗi hoạt động Hội thảo khoa học định kỳ cấp khoa, ngày 11.11.2020, tại B1 – 204 Cơ sở B, Khoa Tài chính công - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức Hội thảo khoa học để chia sẻ về chủ đề nghiên cứu Vận dụng các quy định pháp luật về thuế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp do các Giảng viên bộ môn Thuế trình bày.

Trong chủ đề lớn có 4 ý triển khai nhỏ mà các tác giả trình bày: Chi phí lãi vay trong xác định thuế thu nhập doanh nghiệp; phân tích những điểm mới trong chính sách quản lý thuế thương mại điện tử - Lý thuyết và thực tiễn Việt Nam; chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể sang doanh nghiệp vừa và nhỏ: Xu hướng phù hợp với bối cảnh hội nhập và chiến lược hoạch định thuế về thời gian của người nộp thuế.

Trong buổi hội thảo các tác giả đưa ra những vấn đề trọng tâm thảo luận, đó là: lãi suất, các xác định chi phí lãi vay khi tính thuế; vấn đề về thương mại điện tử trong nền kinh tế số hiện đang có nhiều bất cập, không phù hợp. Cơ sở thường trú, sự hiện diện vật chất hữu hình,….một số quốc gia đang dần thay đổi các tiêu chí đánh giá trong đó có Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD); với các quy tắc mới xác định các bên liên kết cũng như thẩm quyền điều tiết thuế đối với các hoạt động kinh tế số: Sự tham gia của người dùng (User participation), Tiếp thị vô hình (Marketing intangibles), Sự hiện diện kinh tế đáng kể (Significant economic presence).

Ngoài ra, về phần thực trạng quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể thì vẫn còn nhiều bất cập, tình trạng trốn thuế, gian lận thuế và nợ đóng thuế gây thất thu NSNN vẫn diễn ra thường xuyên, chưa khuyến khích được ý thức tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế. Trong đó 1 số nguyên nhân mà tác giả nêu ra như: Việc điều chỉnh doanh thu còn chưa sát với thực tế còn mang nặng tính cảm tính; Ý thức chấp hành của các hộ kinh doanh trong việc nộp thuế còn hạn chế; Sự kiểm tra, giám sát của cơ quan thuế còn thiếu sót, chưa đồng bộ, số lượng cán bộ còn ít so với số lượng của hộ kinh doanh; Các hộ kinh doanh cá thể còn sử dụng hóa đơn chứng từ khi mua và bán hàng chưa nghiêm túc. Tác giả cũng nêu 1 số cách cải thiện: Hoàn thiện khung pháp lý về hộ kinh doanh; Thiết lập các chính sách, biện pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp chuyển đổi; Nâng cao hiệu quả thông tin truyền thông và đối thoại với hộ sản xuất kinh doanh cá thể và doanh nghiệp; Đào tạo nguồn nhân lực cho hộ kinh doanh cá thể lên doanh nghiệp; Tạo các khoản quỹ hỗ trợ vay vốn

Các giảng viên khoa Tài chính công và khách mời cũng đã có những trao đổi rất cởi mở và giá trị về nội dung chủ đề nghiên cứu.

Link tới các bài nghiên cứu của GV Bộ môn Thuế: Bài Nghiên cứu

Hình ảnh tại hội thảo:

Tin, ảnh: Khoa Tài chính công

http://spf