Thông báo v/v phân công Giảng viên hướng dẫn thực tập sinh viên K40 Khoa TCC 18/12/2017

Thông báo

Về việc phân công Giảng viên hướng dẫn thực tập sinh viên K40  Khoa TCC

Khoa Tài chính công thông báo đến SV khóa 40 - chuyên ngành Tài chính công về việc phân công Giảng viên hướng dẫn thực tập sinh viên K40  Khoa TCC theo danh sách đính kèm.

Thời gian thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp: 02/01/2018 - 25/03/2018

Đề nghị tất cả SV có tên trong danh sách trực tiếp liên hệ với GVHD để lên kế hoạch thực tập và viết khóa luận cụ thể.

Thông tin liên hệ GVHD