Hội thảo khoa học Bộ môn Thuế 13/12/2016

HỘI THẢO KHOA HỌC BỘ MÔN THUẾ

CHỦ ĐỀ: TÍNH TUÂN THỦ THUẾ CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Buổi hội thảo khoa học tháng 10/2016 của bộ môn thuế tập trung vào chủ đề “Tính tuân thủ thuế của người nộp thuế”. Nội dung chi tiết được tác giả trình bày trong buổi hội thảo bao gồm: giải thích thuật ngữ về tuân thủ thuế, trình bày và so sánh các phương pháp xác định mức tuân thủ thuế, lựa chọn phương pháp khảo sát hành vi để xác định mức tuân thủ thuế, lấy ý kiến từ các chuyên gia tham gia buổi hội thảo để chỉnh sửa thang đo và bảng câu hỏi mà tác giả đã xây dựng và trình bày trong buổi hội thảo, chỉnh sửa lại thang đo và bảng câu hỏi khảo sát hành vi tuân thủ thuế sau ý kiến đóng góp của các chuyên gia.

Bên cạnh đó, buổi hội thảo còn trình bày và thảo luận chủ đề "Tác động của các FTA đến xuất nhập khẩu Việt Nam và tình hình thu ngân sách nhà nước trong thời gian tới" và case study "Vấn đề giảm trừ gia cảnh trong luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành"

Tham gia buổi hội thảo gồm có: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hùng, TS. Lê Quang Cường, TS. Nguyễn Kim Quyến và các thầy cô trong khoa.

Các bài viết trong hội thảo:

- Case study "Vấn đề giảm trừ gia cảnh trong luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành" - Tác giả Võ Thế Hào

- Bài tham luận "Tác động của các FTA đến xuất nhập khẩu Việt Nam và tình hình thu ngân sách nhà nước trong thời gian tới" - Tác giả Tôn Thất Cảnh Hòa