Nhân sự Khoa tài chính công

STTHìnhHọ & TênPhụ trách
1 PGS.TS. Bùi Thị Mai Hoài

Lý lịch khoa học 

Công việc phụ trách

Phụ trách chung; chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của đơn vị;

Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:

 1. Quản lý nhân sự của khoa.
 2. Quản lý đoàn thanh niên và hội sinh viên của khoa.
 3. Quản lý công tác ra đề tốt nghiệp của khoa.
 4. Phụ trách công tác đối ngoại của khoa.
 5. Quản lý tổ bộ môn Tài chính Công .
 6. Phụ trách Trung tâm tư vấn thuế và quản trị công
 7. Quản lý công tác thi đua, khen thưởng CBCC của khoa
 8. Và một số công tác khác khi cần.
2 PGS.TS. Vũ Thị Minh Hằng

Phụ trách các mảng công việc sau dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa:

 1. Quản lý các văn bản, giấy tờ hành chính của khoa.
 2. Quản lý tài sản, tài chính của khoa.
 3. Quản lý sinh viên.
 4. Quản lý công tác thi đua, khen thưởng của sinh viên.
 5. Quản lý tổ Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ.
 6. Theo dõi, đôn đốc công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên.
 7. Và một số công tác khác theo sự phân công của Trưởng khoa.
3 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hùng

Phụ trách các mảng công việc sau  dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa:

 1. Quản lý công tác biên soạn giáo trình của khoa.
 2. Quản lý công tác biên soạn tài liệu nghiên cứu, tài liệu tham khảo của khoa.
 3. Tổ chức hội thảo khoa học cấp khoa và cấp trường do khoa tổ chức.
 4. Và một số công tác khác theo sự phân công của Trưởng khoa.
4 PGS.TS. Nguyễn Hồng Thắng

Phụ trách các môn:

- Tài chính công 1,3

- Thẩm định dự án đầu tư khu vực công

- Quản lý tài chính đơn vị dịch vụ công

- ...

5 PGS.TS. Diệp Gia Luật

Phụ trách các môn:

- Tài chính tiền tệ

- Luật tài chính

- ...

6 ThS. Trương Minh Tuấn

Phụ trách các môn:

- Tài chính tiền tệ

- Lý thuyết tài chính công

- Đầu tư công

- ERP

- ...

7 TS. Lê Quang Cường

Phụ trách các môn:

- Thuế

- Thuế 1

- Thuế 3

- ...

8 TS. Nguyễn Kim Quyến

Phụ trách các môn:

- Thuế

- Thuế 1

- Thuế 3

- ...

9 GS.TS. Dương Thị Bình Minh

Phụ trách các môn:

- Tài chính tiền tệ

- ...

10 TS.GVC. Nguyễn Thị Huyền

Phụ trách các môn:

- Tài chính công 1,3

- Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

- Quản lý tài chính đơn vị dịch vụ công

- ...

11 TS. Đặng Văn Cường

Phụ trách các môn:

- Tài chính công 1,3

- Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

- Quản lý tài chính đơn vị dịch vụ công

- ...

12 Ths.GVC. Nguyễn Anh Tuấn

Phụ trách các môn:

- Tài chính tiền tệ

- Luật Tài chính

- ...

13 TS. Phạm Quốc Hùng

Phụ trách các môn:

- Tài chính tiền tệ

- Quản trị công

- ...

14 Ths. Bùi Thành Trung

Phụ trách các môn:

- Tài chính tiền tệ

- ...

15 Ths. Bùi Duy Tùng

Phụ trách các môn:

- Tài chính tiền tệ

- ...

16 Ths. Võ Thế Hào

Phụ trách các môn:

- Thuế

- ...

17 Ths. GVC. Tôn Thất Cảnh Hòa

Phụ trách các môn:

- Thuế

- ...

18 Ths. Đặng Thị Bạch Vân

Phụ trách các môn:

- Thuế

- Phân tích báo cáo tài chính và kiểm tra thuế

- ...

19 Ths. Trần Trung Kiên

Phụ trách các môn:

- Thuế

- ...

20 Ths.CV. Nguyễn Sỹ Nhàn

Phụ trách các đầu việc:

- Lịch giảng, lịch thi hệ chính quy, cao học, VLVH;

- Đề thi các hệ chính quy, cao học;

- Đề thi, bài thi, điểm thi hệ VLVH;

- Đề thi tốt nghiệp các khóa – hệ;

- Công tác thực tập,phân công hướng dẫn thực tập, tiếp nhận, phân loại, chuyển giao chuyên đề và khoá luận tốt nghiệp,  nhập điểm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp hệ chính quy, hệ VLVH;

- Kê khai thanh toán giờ giảng hệ cao học.

- Kê khai thanh toán hướng dẫn và chấm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp hệ chính quy, hệ VLVH;

- Phân công GV làm nhiệm vụ CVHT;

- Phân công, đôn đốc và theo dõi giảng viên gác thi kết thúc học phần, tuyển sinh, tốt nghiệp các khóa, hệ;

- Quản lý tài chính của khoa;

- Quản lý tài sản, VPP của khoa;

- Công việc hiếu hỉ, công tác công đoàn khoa;

- Tiếp nhận đề tài cao học và cấp biên nhận cho học viên cao học để khoa lập Hội đồng.

- Nhận, chuyển, triển khai văn bản của trường, khoa;

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Giúp BCN Khoa tổ chức họp, hội thảo;

- Đón tiếp khách; tiếp sinh viên;

- Tham gia thực hiện ISO

- Soạn thảo văn bản

- Ghi chép và lưu trữ biên bản họp;

- Hỗ trợ công tác CVHT;

- Tiếp nhận và xử lý đơn phúc khảo, phúc tra, điều chỉnh điểm.

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Phối hợp thực hiện một số việc của trung tâm

- Nhận và phát Giấy chứng nhận sinh viên, Giấy giới thiệu thực tập, Giấy xác nhận vay vốn;

- Công tác hoàn tất hồ sơ đánh giá rèn luyện sinh viên;

- Hỗ trợ một số công việc của Chi bộ Khoa, Đoàn khoa

21 CN.CV. Nguyễn Thị Hương Giang

Phụ trách các đầu việc:

- Lịch giảng, lịch thi các khóa, hệ VB2, LT;

- Đề thi các khóa, hệ VB2, LT;

- Điểm thi kết thúc học phần các khóa, hệ ĐHCQ, Cao học, VB2, LT;

- Công tác thực tập,phân công hướng dẫn thực tập, tiếp nhận, phân loại, chuyển giao chuyên đề và khoá luận tốt nghiệp,  nhập điểm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp hệ liên thông, VB2;

- Tiếp nhận và xử lý đơn phúc khảo, phúc tra, điều chỉnh điểm;

- Soạn thảo văn bản;

- Kê khai thanh toán chấm, hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp Hệ VB2, LT;

- Sắp xếp lưu trữ bảng điểm, công văn, hồ sơ;

- Nhận, phân loại, ghi sổ, chuyển giao bài thi; khóa luận tốt nghiệp;

- Đón tiếp khách; tiếp sinh viên; xác nhận các loại giấy tờ cho sinh viên;

- Hỗ trợ công tác CVHT

- Công tác hoàn tất hồ sơ đánh giá rèn luyện sinh viên;

- Nhận và phát Giấy chứng nhận sinh viên, Giấy giới thiệu thực tập, Giấy xác nhận vay vốn;

- Hỗ trợ Ban chủ nhiệm khoa tổ chức họp, hội thảo: gửi email mời họp, chuẩn bị phòng họp;

- Ghi chép và lưu trữ biên bản họp;

- Chấm công;

- Phối hợp thực hiện một số việc của trung tâm.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Nhận, chuyển, triển khai văn bản của trường, khoa;

- Tham gia thực hiện ISO

- Phân công, đôn đốc và theo dõi giảng viên gác thi kết thúc học phần, tuyển sinh, tốt nghiệp các khóa, hệ;

- Tiếp nhận đề tài cao học và cấp biên nhận cho học viên cao học để khoa lập Hội đồng.

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Hỗ trợ BCN khoa thực hiện Chương trình tiên tiến;

- Quản lý tài sản, VPP của khoa;

- Hỗ trợ một số công việc của Chi bộ Khoa, Đoàn khoa