Nhân sự Khoa tài chính công

STTHìnhHọ & TênPhụ trách
1 PGS.TS. Bùi Thị Mai Hoài

Lý lịch khoa học 

Công việc phụ trách

 • Phụ trách chung; chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của Khoa.
 • Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:
  • Chiến lược, kế hoạch phát triển Khoa;
  • Đào tạo chất lượng cao;
  • Đào tạo sau đại học;
  • Đối nội và đối ngoại;
  • Công tác đảm bảo chất lượng;
  • Hợp tác đào tạo và nghiên cứu/tư vấn trong nước;
  • Công tác chuyên môn và quản lý các bộ môn;
  • Công tác tổ chức, tuyển dụng và nhân sự;
  • Công tác thi đua, khen thưởng;
  • Công tác tài chính;
  • Các công việc khác phát sinh (ngoài những mảng công việc giao cho Phó Khoa phụ trách).
 • Phụ trách Trung tâm tư vấn thuế và quản trị công.

Phụ trách các môn

- Tài chính tiền tệ

- Nguyên lý tài chính - ngân hàng

- Tài chính công

- Đánh giá chi tiêu công (bao hàm thẩm định dự án đầu tư công)

- Báo cáo ngoại khóa

- ...

2 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hùng

Giúp việc cho Trưởng khoa ở các mảng công việc sau:

 • Đào tạo các hệ đại học vừa học vừa làm;
 • Quản lý tài sản và trang thiết bị;
 • Phụ trách Ban liên lạc cựu sinh viên;
 • Các hoạt động phong trào của GV – CBCC;
 • Các hoạt động xã hội;
 • Các công việc khác do Trưởng Khoa giao/ủy quyền và những công việc phát sinh thuộc phạm vị được phân công.

Phụ trách các môn:

- Luật quản lý thuế

- Thuế TNCN

- Hệ thống thuế Việt Nam

- ...

Lý lịch khoa học

3 TS. Bùi Duy Tùng

Giúp việc cho Trưởng khoa ở các mảng công việc sau:

 • Phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của khoa;
 • Đào tạo các hệ đại học chính quy;
 • Nghiên cứu khoa học của sinh viên;
 • Quản lý các CLB học thuật, hoạt động phong trào của sinh viên và các cuộc thi học thuật;
 • Hỗ trợ Trưởng khoa xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo;
 • Hỗ trợ Trưởng Khoa trong các hoạt động đối ngoại;
 • Hỗ trợ Trưởng khoa trong công tác kiểm định chất lượng;
 • Các công việc khác do Trưởng Khoa giao/ủy quyền và những công việc phát sinh thuộc phạm vị được phân công.

Phụ trách các môn:

- Tài chính tiền tệ

- Nguyên lý tài chính - ngân hàng

- Quản lý công

- Định giá và quản lý tài sản công

- ...

Lý lịch khoa học

4 PGS.TS. Nguyễn Hồng Thắng

Phụ trách các môn:

- Ngân sách và tài chính chính phủ

- Quản lý tài khóa và soạn lập ngân sách

- Phân tích lợi ích và chi phí khu vực công

- Tài chính chính quyền địa phương

- Thẩm định dự án đầu tư khu vực công

-...

Lý lịch khoa học

5 PGS.TS. Diệp Gia Luật

Phụ trách các môn:

- Tài chính tiền tệ

- Nguyên lý tài chính - ngân hàng

- Luật tài chính

- Phi tập trung hóa và Tài chính chính quyền địa phương

- ...

Lý lịch khoa học

6 TS. Lê Quang Cường

Phụ trách các môn:

- Hoạch định thuế

- Nguyên lý thuế

- Thuế gián thu

- Thuế TNDN

- Hệ thống thuế Việt Nam

- ...

Lý lịch khoa học

7 TS. Nguyễn Kim Quyến

Phụ trách các môn:

- Hoạch định thuế

- Nguyên lý thuế

- Thuế gián thu

- Thuế TNDN

- Hệ thống thuế Việt Nam

- ...

Lý lịch khoa học

8 ThS. Trương Minh Tuấn

Phụ trách các môn:

- Tài chính tiền tệ

- Nguyên lý tài chính - ngân hàng

- Tài chính công

- Đầu tư công

- ERP

- Báo cáo ngoại khóa

- ...

Lý lịch khoa học

9 GS.TS. Dương Thị Bình Minh

Phụ trách các môn:

- Tài chính tiền tệ

- Nguyên lý tài chính - ngân hàng

- ...

Lý lịch khoa học

10 GS.TS. Sử Đình Thành

Phụ trách các môn:

- Tài chính tiền tệ

- Nguyên lý tài chính - ngân hàng

- Tài chính công

- Phân tích chính sách công

- Kinh tế học tài khóa và tiền tệ

- ...

Lý lịch khoa học

11 PGS.TS. Vũ Thị Minh Hằng

Phụ trách các môn:

- Tài chính tiền tệ

- Nguyên lý tài chính - ngân hàng

- Phi tập trung hóa và Tài chính chính quyền địa phương

- ...

Lý lịch khoa học

12 TS.GVC. Nguyễn Thị Huyền

Phụ trách các môn:

- Ngân sách và tài chính chính phủ

- Kế toán khu vực công

- Quản trị tài chính đơn vị công

- Quản lý tài khóa và soạn lập ngân sách

- Phân tích lợi ích và chi phí khu vực công

- Tài chính chính quyền địa phương

- Thẩm định dự án đầu tư khu vực công

- ...

Lý lịch khoa học

13 TS. Đặng Văn Cường

Phụ trách các môn:

- Ngân sách và tài chính chính phủ

- Kế toán khu vực công

- Quản trị tài chính đơn vị công

- Quản lý tài khóa và soạn lập ngân sách

- ...

Lý lịch khoa học

14 Ths.GVC. Nguyễn Anh Tuấn

Phụ trách các môn:

- Tài chính tiền tệ

- Nguyên lý tài chính - ngân hàng

- Luật Tài chính

- ...

Lý lịch khoa học

15 TS. Phạm Quốc Hùng

Phụ trách các môn:

- Tài chính tiền tệ

- Nguyên lý tài chính - ngân hàng

- Quản trị công

- Quản lý công

- ...

Lý lịch khoa học

16 Ths. Bùi Thành Trung

Phụ trách các môn:

- Tài chính tiền tệ

- Nguyên lý tài chính - ngân hàng

- Quản lý công

- Định giá và quản lý tài sản công

- ...

Lý lịch khoa học

17 Ths. Võ Thế Hào

Phụ trách các môn:

- Thuế XNK

- Hệ thống thuế Việt Nam

- ...

Lý lịch khoa học

18 Ths. GVC. Tôn Thất Cảnh Hòa

Phụ trách các môn:

- Luật quản lý thuế

- Thuế TNCN

- Hệ thống thuế Việt Nam

Lý lịch khoa học

19 Ths. Đặng Thị Bạch Vân

Phụ trách các môn:

- Hoạch định thuế

- Thuế XNK

- Thuế quốc tế

- Đạo đức thuế

- Hệ thống thuế Việt Nam

- Thuế Tài sản

- Quản trị rủi ro thuế

- ...

Lý lịch khoa học

20 TS. Trần Trung Kiên

Phụ trách các môn:

- Hoạch định thuế

- Thuế XNK

- Thuế quốc tế

- Đạo đức thuế

- Hệ thống thuế Việt Nam

- Thuế Tài sản

- Quản trị rủi ro thuế

- ...

Lý lịch khoa học

21 Ths.CV. Nguyễn Sỹ Nhàn

Phụ trách các đầu việc:

- Lịch giảng, lịch thi hệ chính quy, cao học, VLVH;

- Đề thi các hệ chính quy, cao học;

- Đề thi, bài thi, điểm thi hệ VLVH;

- Đề thi tốt nghiệp các khóa – hệ;

- Công tác thực tập,phân công hướng dẫn thực tập, tiếp nhận, phân loại, chuyển giao chuyên đề và khoá luận tốt nghiệp,  nhập điểm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp hệ chính quy, hệ VLVH;

- Kê khai thanh toán giờ giảng hệ cao học.

- Kê khai thanh toán hướng dẫn và chấm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp hệ chính quy, hệ VLVH;

- Phân công GV làm nhiệm vụ CVHT;

- Phân công, đôn đốc và theo dõi giảng viên gác thi kết thúc học phần, tuyển sinh, tốt nghiệp các khóa, hệ;

- Quản lý tài chính của khoa;

- Quản lý tài sản, VPP của khoa;

- Công việc hiếu hỉ, công tác công đoàn khoa;

- Tiếp nhận đề tài cao học và cấp biên nhận cho học viên cao học để khoa lập Hội đồng.

- Nhận, chuyển, triển khai văn bản của trường, khoa;

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Giúp BCN Khoa tổ chức họp, hội thảo;

- Đón tiếp khách; tiếp sinh viên;

- Tham gia thực hiện ISO

- Soạn thảo văn bản

- Ghi chép và lưu trữ biên bản họp;

- Hỗ trợ công tác CVHT;

- Tiếp nhận và xử lý đơn phúc khảo, phúc tra, điều chỉnh điểm.

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Phối hợp thực hiện một số việc của trung tâm

- Nhận và phát Giấy chứng nhận sinh viên, Giấy giới thiệu thực tập, Giấy xác nhận vay vốn;

- Công tác hoàn tất hồ sơ đánh giá rèn luyện sinh viên;

- Hỗ trợ một số công việc của Chi bộ Khoa, Đoàn khoa

22 CN.CV. Nguyễn Thị Hương Giang

Phụ trách các đầu việc:

- Lịch giảng, lịch thi các khóa, hệ VB2, LT;

- Đề thi các khóa, hệ VB2, LT;

- Điểm thi kết thúc học phần các khóa, hệ ĐHCQ, Cao học, VB2, LT;

- Công tác thực tập,phân công hướng dẫn thực tập, tiếp nhận, phân loại, chuyển giao chuyên đề và khoá luận tốt nghiệp,  nhập điểm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp hệ liên thông, VB2;

- Tiếp nhận và xử lý đơn phúc khảo, phúc tra, điều chỉnh điểm;

- Soạn thảo văn bản;

- Kê khai thanh toán chấm, hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp Hệ VB2, LT;

- Sắp xếp lưu trữ bảng điểm, công văn, hồ sơ;

- Nhận, phân loại, ghi sổ, chuyển giao bài thi; khóa luận tốt nghiệp;

- Đón tiếp khách; tiếp sinh viên; xác nhận các loại giấy tờ cho sinh viên;

- Hỗ trợ công tác CVHT

- Công tác hoàn tất hồ sơ đánh giá rèn luyện sinh viên;

- Nhận và phát Giấy chứng nhận sinh viên, Giấy giới thiệu thực tập, Giấy xác nhận vay vốn;

- Hỗ trợ Ban chủ nhiệm khoa tổ chức họp, hội thảo: gửi email mời họp, chuẩn bị phòng họp;

- Ghi chép và lưu trữ biên bản họp;

- Chấm công;

- Phối hợp thực hiện một số việc của trung tâm.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Nhận, chuyển, triển khai văn bản của trường, khoa;

- Tham gia thực hiện ISO

- Phân công, đôn đốc và theo dõi giảng viên gác thi kết thúc học phần, tuyển sinh, tốt nghiệp các khóa, hệ;

- Tiếp nhận đề tài cao học và cấp biên nhận cho học viên cao học để khoa lập Hội đồng.

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Hỗ trợ BCN khoa thực hiện Chương trình tiên tiến;

- Quản lý tài sản, VPP của khoa;

- Hỗ trợ một số công việc của Chi bộ Khoa, Đoàn khoa