Nhân sự Khoa tài chính công

STTHìnhHọ & TênPhụ trách
1 PGS.TS. Diệp Gia Luật

Phụ trách các môn:

- Tài chính tiền tệ

- Nguyên lý tài chính - ngân hàng

- Luật tài chính

- Phi tập trung hóa và Tài chính chính quyền địa phương

- ...

Lý lịch khoa học

2 PGS.TS. Nguyễn Hồng Thắng

Phụ trách các môn:

- Ngân sách và tài chính chính phủ

- Quản lý tài khóa và soạn lập ngân sách

- Phân tích lợi ích và chi phí khu vực công

- Tài chính chính quyền địa phương

- Thẩm định dự án đầu tư khu vực công

-...

Lý lịch khoa học

3 TS. GVC. Lê Quang Cường

Phụ trách các môn:

- Hoạch định thuế

- Nguyên lý thuế

- Thuế gián thu

- Thuế TNDN

- Hệ thống thuế Việt Nam

- ...

Lý lịch khoa học

4 TS. GVC. Nguyễn Kim Quyến

Phụ trách các môn:

- Hoạch định thuế

- Nguyên lý thuế

- Thuế gián thu

- Thuế TNDN

- Hệ thống thuế Việt Nam

- ...

Lý lịch khoa học

5 TS. Phạm Quốc Hùng

Phụ trách các môn:

- Tài chính tiền tệ

- Nguyên lý tài chính - ngân hàng

- Quản trị công

- Quản lý công

- ...

Lý lịch khoa học

6 ThS. GVC. Trương Minh Tuấn

Phụ trách các môn:

- Tài chính tiền tệ

- Nguyên lý tài chính - ngân hàng

- Tài chính công

- Đầu tư công

- ERP

- Báo cáo ngoại khóa

- ...

Lý lịch khoa học

7 GS.TS. Dương Thị Bình Minh

Phụ trách các môn:

- Tài chính tiền tệ

- Nguyên lý tài chính - ngân hàng

- ...

Lý lịch khoa học

8 PGS.TS. Vũ Thị Minh Hằng

Phụ trách các môn:

- Tài chính tiền tệ

- Nguyên lý tài chính - ngân hàng

- Phi tập trung hóa và Tài chính chính quyền địa phương

- ...

Lý lịch khoa học

9 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hùng

Giúp việc cho Trưởng khoa ở các mảng công việc sau:

  • Đào tạo các hệ đại học vừa học vừa làm;
  • Quản lý tài sản và trang thiết bị;
  • Phụ trách Ban liên lạc cựu sinh viên;
  • Các hoạt động phong trào của GV – CBCC;
  • Các hoạt động xã hội;
  • Các công việc khác do Trưởng Khoa giao/ủy quyền và những công việc phát sinh thuộc phạm vị được phân công.

Phụ trách các môn:

- Luật quản lý thuế

- Thuế TNCN

- Hệ thống thuế Việt Nam

- ...

Lý lịch khoa học

10 TS.GVC.  Nguyễn Thị Huyền

Phụ trách các môn:

- Ngân sách và tài chính chính phủ

- Kế toán khu vực công

- Quản trị tài chính đơn vị công

- Quản lý tài khóa và soạn lập ngân sách

- Phân tích lợi ích và chi phí khu vực công

- Tài chính chính quyền địa phương

- Thẩm định dự án đầu tư khu vực công

- ...

Lý lịch khoa học

11 TS. GVC. Đặng Văn Cường

Phụ trách các môn:

- Ngân sách và tài chính chính phủ

- Kế toán khu vực công

- Quản trị tài chính đơn vị công

- Quản lý tài khóa và soạn lập ngân sách

- ...

Lý lịch khoa học

12 TS.GVC. Phạm Thái Bình

Phụ trách các môn:

- Phân tích chính sách công (Public Policy Analysis)
- Phương pháp nghiên cứu cho các nghiên cứu tài chính và ngân hàng (Research Methods for Finance and Banking Studies)
- Kinh tế vĩ mô (Macroeconometrics)
- Phân tích hiệu quả và năng suất (Efficiency and Productivity Analysis)

13 TS. GVC. Trần Trung Kiên

Phụ trách các môn:

- Hoạch định thuế

- Thuế XNK

- Thuế quốc tế

- Đạo đức thuế

- Hệ thống thuế Việt Nam

- Thuế Tài sản

- Quản trị rủi ro thuế

- ...

Lý lịch khoa học

14 TS.GVC. Nguyễn Phúc Cảnh

Phụ trách các môn:

- Tài chính tiền tệ

- Phương pháp nghiên cứu khoa học cho bậc cao học

Hướng nghiên cứu chính của TS Cảnh hiện tại là Kinh tế học thể chế, chính sách vĩ mô và tác động, kinh tế học môi trường và năng lượng. Trong đó, các chủ đề nghiên cứu tập trung vào khía cạnh đa ngành và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững của UN. TS Cảnh đã có hơn 80 bài báo công bố trên các tạp chí có xếp hạng (ISI, Scopus, ABDC) và nhiều công trình là bài tham gia hội thảo, bài báo tiếng Việt trong các tạp chí có tính điểm của Việt Nam. TS Cảnh còn là thành viên một số đề tài được tài trợ bởi UEH và các nguồn tài trợ bên ngoài như NAFOSED.

15 Ths. GVC. Tôn Thất Cảnh Hòa

Phụ trách các môn:

- Luật quản lý thuế

- Thuế TNCN

- Hệ thống thuế Việt Nam

Lý lịch khoa học

16 Ths. Bùi Thành Trung

Phụ trách các môn:

- Tài chính tiền tệ

- Nguyên lý tài chính - ngân hàng

- Quản lý công

- Định giá và quản lý tài sản công

- ...

Lý lịch khoa học

17 CN.CV. Nguyễn Hoàng Tuyết Mai

Phụ trách các đầu công việc

- Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu và quản lý khoa học của đơn vị; đầu mối/phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học cấp đơn vị, cấp trường;

- Thư ký tổng hợp trong công tác rà soát, điều chỉnh chương trình tiên tiến quốc tế UEH;

- Đầu mối tổ chức triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng của đơn vị theo tiêu chuẩn Moet, AUN, FIBAA,...;

- Đầu mối quản lý, triển khai các công việc về xếp hạng cơ sở giáo dục đại học liên quan đến trách nhiệm của đơn vị;

- Điều phối, quản lý các chương trình hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng; trao đổi sinh viên, giảng viên;

- Quản lý đội ngũ giảng viên thỉnh giảng trong và ngoài nước;

- Đầu mối tổ chức các hoạt động truyền thông và quan hệ công chúng của đơn vị;

- Thực hiện báo cáo, tổng hợp;

- Quản trị website của đơn vị;

- Các công việc khác do Trưởng đơn vị phân công.